CSR 2018 | กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2561

CSR กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2018โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

บริษัทสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนรอบๆโรงงาน ที่ประสบภัยแล้งของทุกๆ ปีช่วงระหว่างเดือน กุภาพันธ์-เมษายน
โดยการนำน้ำสะอาดไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคและบริโภคประจำทุกปี
โครงการมอบความรู้ให้เด็ก ๆ

โครงการมอบความรู้ให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทได้จัดส่งทีม CSR ไปทำกิจกรรม มอบความรู้
และเล่นเกมส์ต่าง ๆ กับน้อง ๆ ที่ห้องสมุดของโรงเรียน และได้การตอบรับดีกับผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกๆปี เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจ การทำงาน กระบวนการผลิตของบริษัทให้กับเด็กๆ อาจารย์ ได้เข้าใจมากขึ้น
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี


โครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ไปร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน ในโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดยปีนี้ได้ร่วมกันปลูกต้น ทองอุไร ริมถนนตั้งแต่โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ระยะทางประมาณ 800 เมตร เพื่อปลูกป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสามารถของการเกิดภาวะโลกร้อน ได้มีการร่วมมือในการปลูกต้นไม้อย่างสม่ำเสมอทุกปี


โครงการร่วมประชุมและสำรวจความพึงพอใจพี่น้องในชุมชนใกล้เคียงบริษัท

โครงการร่วมประชุมและสำรวจความพึงพอใจพี่น้องในชุมชนใกล้เคียงบริษัท บริษัทฯ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของคนในชุมชนและสังคม
รวมถึงการเป็นอยู่ที่ดี เข้าใจกัน ดังนั้น บริษัทเมืองใหม่กัตทรีจำกัด (มหาชน) จึงได้ส่งมอบความห่วงใย
ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุกเดือนเพื่อแจ้งข่าวสารและรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะ และพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชุมชนใกล้เคียงกับบริษัทฯ
ได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากโรงงานด้านไหนบ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ คุ้นเคย
และนำข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านมาดำเนินการปรับปรุงต่อไป โดยมีการสำรวจทุกสามเดือน
โครงการมอบทุนการศึกษาและมอบของรางวัล

โครงการมอบทุนการศึกษาและมอบของรางวัล แด่นักเรียนและเด็กในตำบลคลองชะอุ่น ในโอกาสงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการช่วยเหลือดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลคลองชะอุ่น

โครงการช่วยเหลือดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลคลองชะอุ่น เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง กับเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น โดยการออกแจกสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
ในเขตตำบลคลองชะอุ่น วันที่ดำเนินการ 10 สิงหาคม 2561
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น รวม 30 ทุนๆละ 1,500 บาท
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กในท้องถิ่นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครอง
และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมตามนโยบายบริษัทด้านการศึกษา